Ons Korea

Onderwijsprogramma Alles Tonen / Eco / Sociale zekerheid en arbeidsmarkt / Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Zuid Korea

Het stelsel van de sociale zekerheid lijkt erg veel op het stelsel zoals wij dit in Nederland ook kennen. De sociale verzekeringen zijn net als in Nederland gebaseerd op het solidariteitsprincipe. De kosten van de sociale verzekeringen worden betaald naar evenredigheid van het inkomen. Dat wil zeggen dat de rijke groepen van de bevolking zorgdragen voor de ‘arme’, minder draagkrachtige groepen mensen van de bevolking. De verzekeringspremies van de sociale verzekeringen worden betaald door de overheid, draagkrachtige personen en het bedrijfsleven. Mensen betalen premies naar rato van het inkomen. Iemand die meer verdient, betaalt ook meer premie. De overheid en de bedrijven dragen ook premies af om de kosten van de verzekeringen te dekken.

De sociale verzekeringen moeten het risico op verlies van inkomen en het risico van hoge kosten dekken. Iedereen in Zuid-Korea is verzekerd voor de financiële gevolgen veroorzaakt door: werkloosheid, ramspoed (langdurig ziek, ongeval op werk, gehandicapt), ziektekosten voor bezoek van medisch specialisten door ziekte en de dood. Iedereen is verplicht zich te verzekeren volgens een aantal wetten en premies te betalen:

  • Werknemers hebben een werknemersverzekering die de financiële gevolgen dekt van werkgerelateerde ongelukken, ziekte, rampspoed en dood. Dit is geregeld in de Wet Industrial Accident Insurance;
  • Zorgverzekering voor iedereen in Zuid-Korea. Deze verzekering dekt alle medische kosten als je naar een dokter of ziekenhuis gaat. Alle medische behandelingen worden betaald door een zorgsysteem, georganiseerd door de overheid. Hetzelfde systeem komen we tegen in Engeland. In 2014 was ongeveer 98,5% van de bevolking, zo’n 50,14 miljoen personen inclusief buitenlanders, aangesloten bij een zorgverzekering. Soms moet je voor de zorg, die op een zeer hoog niveau staat, een klein beetje bijbetalen, maar dit zijn nooit hoge bedragen. Dit allemaal volgens de Zorgverzekeringswet;
  • De werkloosheidsverzekering garandeert de helft van het inkomen voor een persoon die ontslag heeft gekregen voor een bepaalde periode. Ook worden er trainingen aangeboden om snel weer een andere baan te vinden. Dit is allemaal geregeld in de Werkloosheidswet, zoals wij die in Nederland ook kennen;
  • Iedereen in Zuid-Korea betaalt premie voor het pensioen en de nationale pensioenplannen als je niet gewerkt hebt. Een beetje zoals ons pensioenstelsel is opgebouwd met drie pijlers. AOW, bedrijfspensioen en aanvullend pensioen, waar een individu zelf voor heeft gespaard. Dit is allemaal geregeld in de Pensioenwet.

Sinds 1999 is de National Minimum Livelihood Security Law van kracht die een bestaansminimum garandeert voor iedere ingezetene van Zuid Korea. Burgers krijgen subsidies van de overheid om te voorzien in de minimale bestaansbehoeften.

Het doel van het sociale zekerheidsstelsel is om te zorgen voor burgers van “De wieg tot het graf”. Er kunnen gebeurtenissen in het leven van personen plaatsvinden waardoor hij/ zij even hulp nodig heeft van een sociaal vangnet. Het vangnet is erop gericht dat jij je normale leven weer zo snel mogelijk kunt oppakken.

Zwangere vrouwen krijgen 90 dagen zwangerschapsverlof, waarvan zestig dagen betaald verlof is. Een vrouw mag ook een jaar betaald verlof opnemen (althans voor een deel) om voor haar pasgeboren kindje te zorgen. Sinds 2013 krijgen ouders ook kinderbijslag voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze regelingen zijn allemaal wat minder dan wij in Nederland gewend zijn. Zuid-Korea heeft een groot vergrijzingsprobleem, net zoals wij dit in Nederland kennen. Dit betekent dat de overheid de budgetten voor de sociale zekerheid momenteel vergroot.